*alt_site_homepage_image*
En

Lielupės upių baseinų srities vandens telkiniai – labiausiai užteršti

Vanduo

Lielupės upių baseinų srities vandens telkiniai – labiausiai užteršti

Šiandien Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros atstovai ir vandenų srities ekspertai iš Aplinkos apsaugos politikos centro ir Gamtos tyrimų centro susitikime Šiauliuose su vietos atstovais aptarė Lielupės upių baseinų rajono (UBR) vandens telkinių būklę, numatytas priemones būklei gerinti ir pristatyti naujus vandenų srities planavimo dokumentus. Aplinkos ministras ir Žemės ūkio ministras 2023 m. balandžio 26 d. patvirtino Nacionalinio vandenų srities plėtros plano 2022-2027 m. įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame numatytos priemonės vandens telkinių taršai mažinti, nuotekų valymui gerinti, potvynių prevencijai, tvariam vandentvarkos valdymui.

Pagal naujausią vandens telkinių būklės vertinimą Lietuvoje 63 proc. upių ir 64 proc. ežerų, Kuršių marios ir Baltijos jūra neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. Tuo tarpu Lielupės UBR 94 proc. upių ir 95 proc. ežerų neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. Pagrindinė priežastis lėmusi, kad vandens telkiniai neatitinka geros būklės reikalavimų Lielupės UBR, yra tarša azotinėmis medžiagomis iš žemės ūkio veiklos. Paskutinį dešimtmetį šios srities poveikis paviršinio vandens telkiniams didėjo dėl intensyvėjančios augalininkystės, o gyvulininkystės sektorius tuo pačiu metu traukėsi. Dėl suintensyvėjusios augalininkystės ne tik padidėjo intensyviai dirbamų pasėlių plotai, sumažėjo pievų ir apleistų žemių, bet ir padidėjo mineralinių trąšų panaudojimas. Dalis vandens telkinių neatitinka geros būklės reikalavimų dėl sutelktosios taršos. Sutelktajai taršai mažinti šiuo metu vykdomi miesto nuotekų valyklų modernizacijos projektai: Rokiškio, Kairių, Šeduvos Joniškio. Kiti poveikiai Lielupės UBR neleidžiantys pasiekti geros būklės yra užtvankos, ištiesintos melioracijos tikslais upių vagos, vidinė, praeityje sukelta, vandens telkinių tarša.

Anksčiau minėtame plane numatyta, kad gerinant vandens telkinių būklę visuose UBR bus patikslinti tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai, patvirtintos tręšimo planų rengimo gairės, griaunamos nenaudingos užtvankos, gerinamas nuotekų valymas, stiprinama stebėsena.  Gyventojai bus informuojami apie vandens telkinių būklę. Bus didinamas vandens telkinių valdymo sistemos efektyvumas: stiprinama aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė vandenų srityje, vykdomi tikslingi patikrinimai.

Informacija atnaujinta: 2023-05-24