*alt_site_homepage_image*
En

Kviečiame teikti komentarus dėl 8 cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo

Visos naujienos

Kviečiame teikti komentarus dėl 8 cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo

Dėl pavojų, kurie kelia didžiausią susirūpinimą (pvz.: kancerogeniškumo, mutageniškumo, toksiškumo reprodukcijai, kvėpavimo takų jautrinimo ir kt.), Europos Sąjungoje buvo nustatyta suderinto klasifikavimo ir ženklinimo (toliau CLH) procedūra, siekiant užtikrinti tinkamą rizikos valdymą. CLH nustatymo procedūros etapus galite rasti čia.

Kai cheminei medžiagai nustatoma suderinta klasifikacija ir ženklinimas, jos gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai privalo taikyti CLH, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Pavojingumo klasės, kurių CLP reglamento VI priedo įrašas neapima, turi būti klasifikuojamos savarankiškai. Cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą galite rasti CLP reglamento VI priedo 3 dalyje. Šis sąrašas yra nuolat atnaujinamas, jį priderinant prie technikos ir mokslo pažangos.

Viešos konsultacijos vykdomos dėl naujų arba peržiūrėtų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo pasiūlymų, kuriuos Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau ECHA) pateikia Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos arba cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai. Visoms suinteresuotoms šalims suteikiama galimybė sekti CLH procesą: nuo ketinimo pateikimo iki mokslinės nuomonės dėl CLH pasiūlymo priėmimo Rizikos vertinimo komitete (toliau RAC), siekiant joms suteikti galimybę planuoti ir tinkamai pasiruošti komentarų pateikimui viešų konsultacijų metu.

Visas suinteresuotas šalis kviečiame teikti komentarus dėl pavojingumo klasių, kurios priskiriamos šioms 8 cheminėms medžiagoms, užpildant atitinkamas formas internete iki nustatyto termino.

Viešų konsultacijų metu galima teikti komentarus dėl konkrečių pavojingumo klasių ir/arba dėl bendrųjų klausimų. Teikiant komentarus dėl cheminei medžiagai priskirtų pavojingumo klasių, kviečiame išreikšti savo nuomonę, net ir tuo atveju, jeigu pritariate CLH pasiūlymui. Taip pat kviečiame pateikti papildomus duomenis dėl pavojingumo klasių, dėl kurių vykdomos viešos konsultacijos. Jeigu teiksite komentarus dėl bendrųjų klausimų (pvz.: cheminės medžiagos tapatybės nustatymo, fizikinių ir cheminių savybių, duomenų šaltinių) arba jeigu prašysite patikslinimų dėl CLH ataskaitoje pateiktos informacijos (pvz.: dėl spausdinimo klaidų, redakcinių CLH ataskaitos pataisymų), svarbu įsidėmėti, kad po viešų konsultacijų CLH ataskaitoje pateikta informacija nebus atnaujinama, tačiau CLH pasiūlymo teikėjas yra įpareigotas pateikti savo atsakymus į komentarus, gautus viešų konsultacijų metu, ir parengti atsakymų į komentarus dokumentą. Pasibaigus viešų konsultacijų laikotarpiui, atsakymų į komentarus dokumentas yra skelbiamas Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapio rubrikoje „Registras: nuo CLH ketinimų pateikimo iki išvadų priėmimo”. Be to, CLH pasiūlymas kartu su per viešas konsultacijas gautais komentarais pateikiamas ECHA‘os Rizikos vertinimo komitetui, kuris, išnagrinėjęs pasiūlymą, priima mokslinę nuomonę. Ši nusiunčiama Europos Komisijai, kad ji priimtų sprendimą dėl CLH pasiūlymo. Europos Komisija, padedama kompetentingųjų institucijų dėl REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo (toliau – CARACAL) ekspertų grupės ir pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis, parengia Deleguotąjį reglamentą. Jeigu pritariama Komisijos deleguotojo reglamento priėmimui, nauja CLH įtraukiama į CLP reglamento VI priedo 3 dalį ir paskelbiama ECHA‘os tinklalapyje.

Ankstesnes konsultacijas dėl cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo pasiūlymų galite rasti šiuo adresu.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23