*alt_site_homepage_image*
En

Dar kartą apie leidimus žvejybos plotų naudotojams

Visos naujienos

Dar kartą apie leidimus žvejybos plotų naudotojams

Leidimai naudoti žvejybos plotą pradėti išduoti nuo 2013 m. kovo mėn. ir galioja 10 metų. Šiais metais baigs galioti 581 leidimas, todėl žvejybos plotų naudotojai dar kartą raginami kreiptis dėl naujų leidimų išdavimo. 

Asmuo, siekiantis gauti leidimą, pirmiausia turi kreiptis į vandens telkinio valdytoją – Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos teritorinį padalinį dėl sprendimo priėmimo (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo 6 str. 4 d. sprendimus aukciono būdu arba be aukciono priima vandens telkinio valdytojas, suderinęs su Aplinkos apsaugos agentūra). Sprendimai patvirtinami to rajono, kuriame yra vandens telkinys Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos padalinio (skyriaus) vedėjo įsakymu.

Jei žvejybos ploto naudotojas tinkamai vykdė leidimo įpareigojimus – įveisė plane numatytą žuvų kiekį, sumokėjo metinį mokestį ir paskutiniais leidimo galiojimo metais atliko žuvų išteklių tyrimus, sprendimą dėl naujo leidimo išdavimo galima priimti nesibaigus leidimo galiojimui.

Gavus asmens prašymą priimti sprendimą, vertinama, ar sprendimas gali būti priimtas be aukciono[i], ar turėtų būti rengiamas aukcionas. Jeigu yra keli asmenys, kuriems sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priimamas be aukciono, tarp jų rengiamas uždaras aukcionas. Jeigu sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą nepriimamas be aukciono ar uždarame aukcione, rengiamas atviras aukcionas. Aukcionai rengiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka[ii]. Sprendimai negali būti priimami dėl vandens telkinių, kurie įrašyti į Žuvininkystės vandens telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą neišduodami, sąrašą.

Siekiant palengvinti sprendimų priėmimui reikalingos informacijos gavimą, patikrinta, ar žvejybos plotų naudotojai laikėsi leidimų įpareigojimų, kai įpareigojimų laikytasi – apie tai informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos atitinkami padaliniai.

Jei vandens telkinys yra valstybiniame parke (nacionaliniame ar regioniniame) ar biosferos rezervate, vandens telkinio valdytojo parengtas vandens telkinio (-ių) žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano projektas pateikiamas derinti saugomos teritorijos direkcijai, kurios administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys.[iii] Su minėtu planu supažindinami asmenys, pretenduojantys gauti leidimą. Plano forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Atkreipiame dėmesį, kad vienas iš leidimo įpareigojimų yra atlikti žuvų išteklių mokslinius tyrimus paskutiniais leidimo galiojimo metais (daugiau informacijos čia). Todėl visuomet priimant sprendimą be aukciono paskutiniam žvejybos ploto naudotojui, tinkamai vykdžiusiam leidimo naudoti žvejybos plotą įpareigojimus, ir kitais atvejais, kai vandens telkinyje žuvų išteklių moksliniai tyrimai atlikti, Plano projektas rengiamas vadovaujantis paskutinių tame vandens telkinyje atliktų mokslinių tyrimų rekomendacijomis.

Jei žuvų išteklių mokslinių tyrimų rekomendacijose nenurodytas įveisiamų žuvų kiekis arba moksliniai tyrimai neatlikti, rengiant planus konkrečias žuvų įveisimo (pagal rūšis ir amžių) normas reikėtų apskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Prieš priimant sprendimą (be aukciono, uždaro aukciono ar aukciono būdu atrinkus laimėtoją), sprendimo projektas turėtų būti pateiktas derinti Aplinkos apsaugos agentūrai, kartu pateikiamas patvirtintas Planas ir kiti su sprendimo priėmimu susiję dokumentai (žuvų išteklių mokslinių tyrimų ataskaitas, leidimo įpareigojimų vykdymo patikrinimo išvadą ir pan.)

Metinį mokestį, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, apskaičiuoja vandens telkinio valdytojas ir nurodo sprendime suteikti teisę naudoti žvejybos plotą[iv]. Kai skelbiamas aukcionas, metinis mokestis už teisę naudoti žvejybos plotą nustatomas aukciono būdu.

Sprendimas išduoti leidimą naudoti žvejybos plotą kartu su patvirtintu Planu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo pateikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai.

Asmuo, dėl kurio priimtas teigiamas sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, turi per ALIS pateikti prašymą išduoti leidimą  pasirenkant L03 paslaugos užsakymą.

Kitos su sprendimų derinimu ir priėmimu susijusios nuostatos aptartos Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše.


[i] 2. Be aukciono priimamas sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą:

1) paskutiniam žvejybos ploto naudotojui, tinkamai vykdžiusiam leidimo naudoti žvejybos plotą įpareigojimus;

2) asmeniui, užsiimančiam akvakultūra ir naudojančiam vandenį iš tų žuvininkystės vandens telkinių žuvininkystės tvenkiniams užpildyti, žuvims veisti ar auginti;

3) ne mažesnės negu pusė to žuvininkystės vandens telkinio dalies savininkui.

[ii] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 69 „Dėl Aukcionų, kuriuose suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, rengimo nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9CF627584DD3/asr

[iii] Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3D-379/D1-370 „Dėl žemės ūkio ministro ir  aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 16 punkto nuostata.

[iv] Mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 39 „Dėl mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta: 2023-02-27