*alt_site_homepage_image*
En

Taršos prevencija

Nelik abejingas. Pateik pastabas

Pateik pastabas: atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir poveikio aplinkai vertinimas

Jūs galite prašyti mūsų informacijos apie atliktą PAV ar apie priimtą sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai arba peržiūrėti šią informaciją ČIA.

Čia yra visuomenės dalyvavimo shema.

_______________________________________

Visuomenės dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atrankos dėl PAV procesuose

Kas yra poveikis aplinkai?

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne „poveikis“ nusakomas kaip „veikimo reiškimasis, rezultatas“. Vertinant poveikį aplinkai, šis „veikimas“ suprantamas kaip planuojama ūkinė veikla, o jo „reiškimasis, rezultatas“ – planuojamos ūkinės veiklos sukeliami pokyčiai aplinkoje.

Kas yra poveikio aplinkai vertinimas?

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV), tai ankstyvoji, prevencinė aplinkos apsaugos priemonė (t. y. vykdoma pačiame ankstyviausiame veiklos planavimo etape), skirta iš anksto užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti, vykdant ūkinę veiklą ir net ją užbaigiant nebus daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai. PAV metu vertinamas galimas planuojamos, t. y. būsimos veiklos poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkos sudėtinėms dalims: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt. Vertinimo apimtis nustatoma ir jo metu gauti rezultatai pateikiami specialiuose PAV dokumentuose (programoje ir ataskaitoje), už kurių rengimą atsakingas planuojamos ūkinės veiklos organizatorius. PAV dokumentai teikiami nagrinėti už įvairias sritis (sveikatos apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, gaisrinę ir civilinę saugą, saugomas teritorijas) atsakingoms valstybės institucijoms, savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui, su jais supažindinama visuomenė.

Kas yra sprendimas dėl veiklos poveikio aplinkai?

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, minėtų institucijų ir visuomenės nuomonę, atsakingoji institucija priima sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai, nustato sąlygas ir priemones, kurias įgyvendinus veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ir tada ši veikla gali būti įgyvendinama (vykdoma). Jei atsakingoji institucija priima sprendimą, kad veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, leidimai vykdyti veiklą negali būti išduodami ir veiklos vykdyti negalima.
Teisės aktuose nustatyta, kad atsakingosios institucijos funkcijas vykdo ir sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra.

Kada atliekamas poveikio aplinkai vertinimas?

PAV atliekamas planuojant ūkinę veiklą, kuo ankstyvesniame šio planavimo etape. Leidimai vykdyti veiklą, kuriai, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, privalo būti atliktas PAV, gali būti išduodami tik atlikus šį vertinimą.

Kokioms veiklos rūšims reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą?

PAV atliekamas planuojant ūkinę veiklą, kuri gali reikšmingai (dažniausiai – neigiamai) paveikti aplinką. Kai kurios planuojamos ūkinės veiklos rūšys, pvz., atominių elektrinių statyba, metalų gamyba ar perdirbimas, sprogmenų gamyba ir pan., gali daryti neigiamą poveikį aplinkai vien dėl savo pobūdžio, neatsižvelgiant į ūkinės veiklos dydį (mastą). Kitų veiklos rūšių, pvz. ūkinių gyvūnų auginimo, poveikis aplinkai labai priklausys nuo veiklos dydžio (masto) – akivaizdu, kad kelių ar keliolikos kiaulių auginimas nedarys reikšmingo poveikio aplinkai, o intensyvaus jų auginimo poveikis bus reikšmingas ir tokia ūkinė veikla gali būti leistina tik tinkamai parinktoje vietoje, taikant PAV metu parinktas specialias poveikio mažinimo priemones.

Labai svarbu ir tai, kad veiklos poveikis aplinkai priklauso ne tik nuo ūkinės veiklos rūšies ar masto, bet ir nuo aplinkos, kurioje ketinama vykdyti ūkinę veiklą, savybių – pvz., saugomose teritorijose tam tikra ūkinė veikla gali būti draudžiama, o dėl atstumų iki taršai jautrių objektų gali būti numatomi tam tikri veiklos apribojimai.

Norint užtikrinti, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų atliekamas tik kai jo tikrai reikia, Lietuvoje taikomas teisės aktuose apibrėžtas PAV objekto nustatymo mechanizmas, kurį galima suskirstyti į tris dalis:
1) planuojamos ūkinės veiklos rūšys, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (PAV įstatymo) 1 priedą – šių rūšių veiklos poveikis turi būti vertinamas;
2) planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (į PAV įstatymo 2 priedą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos rūšys);
3) planuojama ūkinė veikla, kuriai atliekamas poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (veikla, kurios įgyvendinimas bus susijęs su „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka).

Kas yra atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo?

Atranka dėl PAV – atskiras procesas, kurio metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ar galima pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be poveikio aplinkai vertinimo.
Atranka atliekama veiklos rūšims, kurios įrašytos į PAV įstatymo 2 priedą. Atranką sudaro teisės aktuose įtvirtinta veiksmų seka: informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas atsakingajai institucijai ir viešinimas, visuomenės dalyvavimas, atrankos išvados priėmimas.
Atrankos procese dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, už įvairias sritis atsakingos valstybės institucijos, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, visuomenė ir atsakingoji institucija. Atrankos išvadą, kurioje nurodoma, ar konkrečiai veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, priima atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Kas yra poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas?

Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas – nuo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atskirtas procesas. Jo metu veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas prašo institucijų, atsakingų už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą (Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos; saugomų teritorijų direkcijas), pateikti išvadą dėl galimo veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo. Jei išvadoje nurodoma, kad veiklos poveikis gali būti reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms, – privaloma atlikti PAV. Kai planuojamai ūkinei veiklai privalomas poveikio aplinkai vertinimas, poveikis „Natura 2000“ teritorijoms vertinamas jo metu.

Kaip visuomenė gali dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos procesuose?
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos suteikia visuomenei galimybę dalyvauti visuose PAV etapuose ir atliekant atranką dėl PAV. Svarbu, kad visuomenė gali teikti pastabas ir klausimus visoms PAV ar atrankos dėl PAV procesuose dalyvaujančioms institucijoms ir gauti atsakymus.

Visuomenės dalyvavimas atliekant atranką dėl PAV

Atrankos metu atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktą informaciją priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Šiai išvadai poveikį turi visuomenės nuomonė, kurią ji gali pareikšti teikdama pasiūlymus atsakingajai institucijai. Pasiūlymus galima teikti 10 darbo dienų nuo atrankos informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (www.aaa.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“/„Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“. Čia taip pat skelbiama ir priimta atrankos išvada. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams Aplinkos apsaugos agentūra turi raštu atsakyti, kaip įvertinti jų pasiūlymai priimant atrankos išvadą, ir nurodyti interneto svetainės nuorodą, kur su šia išvada galima susipažinti išsamiau.

Visuomenės dalyvavimas rengiant PAV programą
PAV programa – vienas iš PAV dokumentų, kuris rengiamas siekiant apibrėžti vertinimo apimtį, pagrindinio PAV dokumento – ataskaitos turinį ir vertinimo metu privalomus išnagrinėti klausimus.
Parengęs PAV programą, dokumentų rengėjas turi sudaryti galimybes visuomenei su ja susipažinti ir pateikti pasiūlymus. Informacija apie tai skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra, – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje.
Visuomenės pasiūlymai dėl programos visų pirma turėtų būti teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau visuomenė turi teisę teikti juos ir PAV dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui. Pasiūlymų teikimo terminas – ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo Agentūros gautos informacijos apie PAV programą paskelbimo dienos. Gavusi pasiūlymus, Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgusi į jų pobūdį ir turinį arba per 10 darbo dienų atsako pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, arba pateikia nuasmenintas pasiūlymų kopijas PAV dokumentų rengėjui ir apie tai informuoja pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus. PAV dokumentų rengėjas, gavęs pasiūlymus dėl PAV programos tiesiogiai iš visuomenės atstovų, taip pat turi jiems atsakyti raštu. PAV dokumentų rengėjas privalo registruoti visus gautus visuomenės pasiūlymus ir parengti visuomenės pasiūlymų įvertinimą. Pasiūlymai įvertinami užpildant specialią formą. Turi būti nurodoma, ar pasiūlymai priimti, priimti iš dalies, ar atmesti. Pateikiama informacija apie tai, kaip atsižvelgta į priimtą pasiūlymą. Atmetant ar iš dalies atmetant pasiūlymą, turi būti pateikiami pasiūlymo atmetimo ar dalinio atmetimo motyvai. Aplinkos apsaugos agentūra, tvirtindama PAV programą, atsižvelgia į visuomenės pasiūlymų įverti-nimą ir į pačius pasiūlymus. Visuomenės pasiūlymų įvertinimas kartu su patvirtinta PAV programa skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (www.aaa.lrv.lt,
rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)”.

Visuomenės dalyvavimas pranešant apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi teisę nuspręsti nerengti PAV programos. Tokiu atveju rengiamas ir skelbiamas nustatytos formos pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Šis pranešimas, kaip ir informacija apie PAV dokumentus, skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra, –
regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje. Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo, į kuriuos turi būti atsižvelgiama rengiant PAV ataskaitą. Pasiūlymai visų pirma turėtų būti teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau
visuomenė turi teisę teikti juos ir PAV dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui. Pasiūlymų teikimo terminas – 10 darbo dienų nuo dienos, kai pranešimą apie PAV pradžią savo interneto svetainėje paskelbia Aplinkos apsaugos agentūra (www.aaa.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“. Gavusi pasiūlymus, Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgusi į jų pobūdį ir turinį arba per 10 darbo dienų atsako pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, arba pateikia nuasmenintas pasiūlymų kopijas PAV dokumentų rengėjui ir apie tai informuoja pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus. PAV dokumentų rengėjas, gavęs pasiūlymus tiesiogiai iš visuomenės atstovų, informuoja suinteresuotos visuomenės atstovus, kad pasiūlymai gauti ir bus parengtas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas, kuris bus pateiktas PAV ataskaitoje. PAV dokumentų rengėjas privalo registruoti visus gautus visuomenės pasiūlymus ir kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi parengti nustatytos formos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, kuris vėliau pateikiamas PAV ataskaitoje.

Visuomenės dalyvavimas rengiant PAV ataskaitą ir viešas visuomenės supažindinimas
Parengęs PAV ataskaitą – pagrindinį PAV dokumentą, kuriame pateikiami vertinimo rezultatai, dokumentų rengėjas turi sudaryti visuomenei sąlygas susipažinti su ataskaita, užtikrinti galimybes teikti pasiūlymus ir organizuoti viešą visuomenės supažindinimą.
Apie tai PAV dokumentų rengėjas privalo informuoti visuomenę ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo, paskelbdamas informaciją Aplinkos apsaugos agentūros ir savivaldybės interneto svetainėse, dokumentų rengėjo ar veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės vietiniame laikraštyje, jeigu tokio nėra, – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje. Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo. Minėtu laikotarpiu, kuris trunka 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo iki viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita, pasiūlymai teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau visuomenė turi teisę teikti juos ir PAV dokumentų rengėjui. Viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita metu pasiūlymai teikiami tik PAV dokumentų rengėjui. Gavusi pasiūlymus, Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgusi į jų pobūdį ir turinį arba per 10 darbo dienų atsako pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, arba pateikia nuasmenintas pasiūlymų kopijas PAV dokumentų rengėjui ir apie tai informuoja pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus. PAV dokumentų rengėjas, gavęs pasiūlymus tiesiogiai iš visuomenės atstovų, taip pat turi raštu informuoti, kad pasiūlymai gauti ir bus parengtas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas, kuris bus įtrauktas į PAV ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose ir paskelbtas Agentūros interneto svetainėje. PAV dokumentų rengėjas privalo registruoti visus gautus visuomenės pasiūlymus ir kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi parengti nustatytos formos visuomenės pasiūlymų įvertinimą. Pasiūlymai įvertinami užpildant specialią teisės aktuose nustatytą formą. Turi būti nurodoma, ar pasiūlymai priimti, priimti iš dalies, ar atmesti. Pateikiama  informacija apie tai, kaip atsižvelgta į priimtą pasiūlymą. Atmetant ar iš dalies atmetant pasiūlymą, turi būti pateikiami pasiūlymo atmetimo ar dalinio atmetimo motyvai. Pasiūlymų įvertinimas įtraukiamas į PAV ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose ir paskelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (www.aaa.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“. Svarbu žinoti, kad dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus galima dviem būdais: internetu arba „gyvai“.
Viešo visuomenės supažindinimo metu PAV dokumentų rengėjas apibūdina planuojamą ūkinę veiklą, pristato PAV ataskaitą ir vertinimo rezultatus, informuoja, kaip įvertinti iki šiol gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, atsako į užduodamus dalyvių klausimus, pateikia papildomą informaciją apie visuomenės pasiūlymų registravimą ir jų įvertinimą. Viešo supažindinimo eiga ir rezultatai turi būti protokoluojami (tai atlieka PAV dokumentų rengėjas).

Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai
Gavusi PAV ataskaitą, kurios prieduose pateikiami visuomenės pasiūlymai ir jų įvertinimas, Aplinkos apsaugos agentūra savo interneto svetainėje (www.aaa.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ paskelbia nustatytos formos pranešimą. Per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos visuomenė gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai pasiūlymus, kurie bus apsvarstyti su juos pateikusiais visuomenės atstovais prieš priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Pasibaigus šiam terminui, Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja susitikimą šiems visuomenės pasiūlymams aptarti. Į susitikimą kviečiami pasiūlymus pateikę visuomenės atstovai, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjas. Sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai Aplinkos apsaugos agentūra priima tik išnagrinėjusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir šių pasiūlymų įvertinimą. Priėmusi sprendimą, Aplinkos apsaugos agentūra jį paskelbia visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje (www.aaa.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“. Kartu skelbiami PAV dokumentai, kuriais remiantis priimtas sprendimas, ir minėto visuomenės pasiūlymų aptarimui skirto susitikimo protokolas.

Ar galima gauti su PAV susijusią informaciją pasibaigus PAV procesui?
Teisė gauti su PAV susijusią informaciją apie aplinką visuomenei garantuojama ir pasibaigus PAV procesui.
Visuomenė gali kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą arba peržiūrėti šią informaciją Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (www.aaa.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“.

Kas gali panaikinti sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvadą?
Galiojantys teisės aktai nesuteikia teisės Aplinkos ministerijai ar Aplinkos apsaugos agentūrai pakeisti ar panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros priimtų sprendimų ar išvadų. Panaikinti šiuos sprendimus ar išvadas gali tik Lietuvos teismai.

Ar galima skųsti sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvadą?
Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvada gali būti skundžiami (per vieną mėnesį nuo jų gavimo ar paskelbimo dienos) Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Apygardos administraciniam teismui. Visuomenė turi teisę kreiptis į teismą dėl atrankos išvados apskundimo praleisto termino atstatymo, jeigu jį praleido dėl svarbių objektyvių
aplinkybių. Visuomenė taip pat turi teisę kreiptis į teismą ginčydama sprendimų, veiksmų ar neveikimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo srityse materialinį ar procesinį teisėtumą. 

Daugiau metodinės ir bendro pobūdžio informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ir atranką dėl PAV pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje: am.lrv.lt, rubrikoje „Veiklos sritys“ / „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas“.

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atrankos dėl PAV procedūras ir dokumentus pateikiama atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje

Teisė gauti su PAV susijusią informaciją apie aplinką visuomenei garantuojama ir pasibaigus PAV procesui. Visuomenė gali prašyti Agentūros informacijos apie atliktą PAV ar apie priimtą sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai arba peržiūrėti šią informaciją čia.

Grafinės PAV procedūrų schemos.

Pateik pasiūlymus. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai

Pasiūlymus dėl paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti / pakeisti galite pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt) per 15 darbo dienų nuo paraiškos arba per 10 darbo dienų nuo patiksintos paraiškos paskelbimo dienos šioje interneto svetainėje.

Taršos leidimai

Apie taršos prevenciją verslui ir ūkio subjektams

Apie galiojančius taršos leidimus ir kitą aktualią informaciją apie taršos prevenciją rasite čia.