*alt_site_homepage_image*
En

Gyvsidabrio reglamentas

Gyvsidabris yra labai toksiškas sunkusis metalas, keliantis grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Į žmogaus organizmą patekęs didelis gyvsidabrio kiekis gali pakenkti smegenims, plaučiams, inkstams, nervų ir imuninei sistemai. Didžiąją dalį išmetamo gyvsidabrio ir susijusią poveikio riziką lemia žmogaus veikla, pvz., pirminė gyvsidabrio gavyba ir perdirbimas, gyvsidabrio naudojimas produktuose ir pramoniniuose procesuose, amatininkiškoje ir mažos apimties aukso gavyboje, deginant anglis bei tvarkant gyvsidabrio atliekas.

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Gyvsidabrio reglamentas. Gyvsidabrio reglamentas yra integruotas specialusis gyvsidabrį reglamentuojantis teisės aktas, nustatantis priemones, sąlygas, susijusias su gyvsidabrio, gyvsidabrio mišinių ir junginių, gyvsidabrio produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamyba, importu, eksportu, naudojimu ir laikinu saugojimu, gyvsidabrio atliekų tvarkymu. Gyvsidabrio reglamentas yra skirtas įgyvendinti Minamatos konvenciją. Šiuo teisės aktu siekiama pašalinti gyvsidabrio reglamentavimo spragas ir įvesti kai kurias naujas nuostatas, kurių trūko ES teisėje.

Iš naujojo Gyvsidabrio reglamento nuostatų pažymėtini:

 • draudimas eksportuoti daugiau gyvsidabrio junginių ir mišinių palyginti su senojo Gyvsidabrio Reglamento reikalavimais (3 str., I priedas);
 • draudimas importuoti gyvsidabrio mišinius, gyvsidabrio junginius gyvsidabrio regeneravimo tikslu (4.2 str.);
 • gyvsidabrio ir gyvsidabrio mišinių, nurodytų šio reglamento I priede, importo procedūra 4 str.);
 • draudimas importuoti gyvsidabrį naudoti amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavyboje ir perdirbti (4.3 str.);
 • draudimas eksportuoti, importuoti ir gaminti šio reglamento II priede išvardintus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, nuo tame priede nustatytų datų (5 str.);
 • draudimas naudoti gyvsidabrį ir gyvsidabrio junginius Reglamente nurodytuose „esamuose“ gamybos procesuose, gavyboje ir naujuose gamybos procesuose (7, 9 str.);
 • naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos ir tiekimo rinkai draudimas (nustatyta tvarka leidžiamos išimtys) (8 str.);
 • dantų amalgamų naudojimo kai kurių jautriausių visuomenės grupių dantims gydyti (pvz., vaikai iki 15 metų, nėščios ar krūtimi maitinančios moterys) ribojimas, draudimas naudoti dantų amalgamas pieniniams dantims taisyti (10.2 str.);
 • reikalavimas naudoti dantų amalgamas tik iš anksto paruoštose dozuotose kapsulėse. Odontologams draudžiama naudoti į vienkartines kapsules nesupakuotą gyvsidabrį (10.1 str.);
 • reikalavimas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius amalgamos dalelėms sulaikyti ir surinkti, įskaitant panaudotame vandenyje esančias daleles (10.4 str.);
 • reikalavimai, kad visos gyvsidabrio atliekos saugiai surenkamos iš ekonominės veiklos vykdytojų, turi būti stabilizuojamos konvertuojant į mažiau toksišką formą ir nuolatinai saugomos aplinkai saugiais būdais (11–14 str.).

Gyvsidabrio turinčios atliekos tvarkomos pagal pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus. Į naująjį Reglamentą perkeltos senojo Gyvsidabrio reglamento nuostatos, susijusios su gyvsidabrio, susidarančio dideliuose šaltiniuose, atliekų tvarkymu. Reikalaujama, kad gyvsidabrio turinčios atliekos būtų tvarkomos aplinkai saugiais būdais. Pažymėtina, kad prie didelių pramoninių šaltinių priskiriama chloro ir šarmų pramonė, gamtinių dujų valymas, spalvotųjų metalų gavybos bei lydymo operacijos, išgavimas iš cinoberio rūdos.