*alt_site_homepage_image*
En

Laukinių paukščių gausos reguliavimas, jų lizdų tvarkymas ir ardymas

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą draudžiama su laukiniais paukščiais susijusi ši veikla:

 • tyčia žudyti ar gaudyti bet kokiais būdais;
 • tyčia naikinti arba pažeisti laukinių paukščių lizdus ir kiaušinius arba sunaikinti lizdus;
 • rinkti laukinių paukščių kiaušinius gamtoje, laikyti šiuos kiaušinius, net jei jie yra tušti;
 • tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę;
 • laikyti draudžiamus medžioti ir gaudyti laukinius paukščius;
 • parduoti, pardavimo tikslu transportuoti ar laikyti, siūlyti parduoti gyvus ar negyvus laukinius paukščius, jų lengvai atpažįstamas dalis arba gaminius iš jų.

Šio straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidžia tas, kas:

1. laukinius paukščius medžioja laikydamasis Aplinkos ministerijos tvirtinamų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, kuriose nustatytos leidžiamos medžioti laukinių paukščių rūšys, jų medžioklės terminai ir leidžiami medžioklės įrankiai, būdai ir kitos sąlygos;

2. prekiauja laukiniais paukščiais, jų lengvai atpažįstamomis dalimis arba gaminiais iš jų, laikydamasis šio įstatymo, Laukinės gyvūnijos įstatymo ir aplinkos ministro tvirtinamų Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių, kuriose nustatytos laukinių paukščių rūšys, kurių laukiniais paukščiais leidžiama prekiauti, ir prekybos jomis sąlygos;

3. visą laukinio paukščio lizdo medžiagą ar jos dalį perkelia į kitą vietą artimoje aplinkoje arba ant artimoje aplinkoje įrengtos atitinkamai laukinių paukščių rūšiai tinkamos dirbtinės lizdavietės arba pritaiko lizdo aplinkos sąlygas siekdamas, kad laukiniai paukščiai toliau perėtų toje vietoje ar artimoje aplinkoje ir perėjimas būtų jiems saugesnis arba darytų mažiau žalos ūkinės veiklos objektams. Taikant šią nuostatą artima aplinka laikoma vieta, esanti ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės laukinio paukščio lizdo vietos.

Kad būtų išvengta laukinių paukščių rūšių išnykimo kuriose nors vietovėse medžiojant ar kitaip gaudant arba žudant paukščius (įskaitant išimtis, kurios pateikiamos žemiau), draudžiama naudoti didelio masto ar neatrankines priemones, įrankius ar būdus, taip pat paukščių medžioklėje naudoti tam tikrų rūšių transporto priemones arba jas naudoti tam tikromis sąlygomis. Didelio masto ar neatrankinės priemonės, įrankiai, būdai ir transporto priemonės, kuriuos yra draudžiama naudoti, transporto priemonių naudojimo sąlygos, kuriomis tos transporto priemonės negali būti naudojamos, nustatomos Aplinkos ministerijos tvirtinamuose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse ir Saugomų rūšių naudojimo tvarkos apraše.

Aplinkos apsaugos agentūra išduodama atitinkamus leidimus, gali taikyti išimtis, pagal kurias būtų leidžiama netaikyti nustatytų draudimų. Išimtys taikomos ir leidimas išduodamas tik tuo atveju, jei siekiama vieno iš šių tikslų:

 • žmonių sveikatos ir saugos;
 • oro saugos;
 • siekiant apsaugoti nuo didelės žalos pasėlius, naminius gyvulius, miškus, žuvų išteklius, akvakultūrą ir vandenis;
 • dėl floros ir faunos apsaugos;
 • dėl mokymo ir mokslo tiriamųjų darbų, populiacijos atkūrimo, reintrodukcijos ir šiais tikslais būtino veisimo;
 • kad griežtai prižiūrint ir atrankiniu būdu būtų leista gaudyti, laikyti ar kitaip teisėtai naudoti nedidelį tam tikrų rūšių paukščių skaičių.

Leidimai laukinių paukščių gausos reguliavimui, jų lizdų tvarkymui ir ardymui – kokius dokumentus būtina pateikti ir į ką reikia atkreipti dėmesį? Aktualią informaciją rasite čia.

Gandralizdžiai

Nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. turite tiesiog leisti gandrams ramiai išsiperėti ir užauginti jauniklius. O jau paskui organizuoti lizdų perkėlimą. Tai galima daryti nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. arba nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Kokias atvejais galima perkelti lizdus?

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda leidimus ardyti ar perkelti paukščių lizdus, jei gandrų kaimynystė kelia pavojų:

 • žmonių sveikatai ir saugai,
 • oro saugai,
 • daro žalą pasėliams, naminiams gyvuliams, miškams, žuvų ištekliams, akvakultūrai ir vandenims,
 • elia grėsmę floros ir faunos apsaugai ir kt. (daugiau atvejų – Įstatyme).

Jei iš anksto planuojate perkelti gandrų lizdą, turite kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą užpildę šią rekomenduojamą formą. Ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, patikrinę prašymo duomenis, parengsime leidimo projektą, esant poreikiui suderinsime jį su suinteresuotomis institucijomis.

Teikiant prašymą būtina nurodyti, kur tiksliai bus perkeltas gandralizdis ar įrengta dirbtinė lizdavietė. Jeigu gandralizdis yra ant elektros oro linijos atramos ir (ar) bus perkeliamas ant kitos atramos, reikia nurodyti šių atramų numerius ir pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimą dėl perkėlimo darbų ir nurodyti suderintą darbų vykdytoją.

Leidimas galioja tik tais kalendoriniais metais, kuriais buvo išduotas, todėl svarbu atkreipti dėmesį į leidimo galiojimo trukmę.

Gavus leidimą visą laukinio paukščio lizdo medžiagą ar jos dalį būtina perkelti į kitą vietą artimoje aplinkoje (ne toliau kaip 100 metrų nuo pirminės lizdo vietos) arba ant artimoje aplinkoje įrengtos gandrams tinkamos dirbtinės lizdavietės arba pritaikyti lizdo aplinkos sąlygas, kad laukiniai paukščiai toliau perėtų toje vietoje arba ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės laukinio paukščio lizdo vietos ir perėjimas būtų jiems saugesnis arba darytų mažiau žalos ūkinei veiklai.